ülkü – popüler sözlük
Ülkü, felsefe'de ideal yerine kullanılan kelime olmasıyla birlikte, felsefe alanında "atom" gibi belirleyici ögelerden birisidir.

Canlı madde ve cansız madde aidiyet içiren nesnelerdir: şöyle ki, herhangi bir cansız maddeyi bir yere koyduğunuzda o maddenin üzerini ve çevresini kaplayan tozlar akışkanlığı ile orantılı olarak o maddenin olduğu yere aidiyetini simgeleyen belirgin bir iz bırakır. Sözünü ettiğimiz bu nesneyi belirli bir süre sonra yerinden kaldırdığınızda bu izi görebilirsiniz. İşte o iz, o maddenin idea'sını teşkil eder. O iz artık o maddeye aittir.

Canlı madde ise(insan, hayvan, bitki vs.), cansız maddeye özgü biçeme benzer canlı bir doğa (toplum, coğrafya, geçmiş, bugün ve gelecek -yani zaman/mekân-) tarafından çevrelenme söz konusudur.

İşte felsefe iki yönlü olarak gelişen bu etkileşimin kendisini "ülkü" ya da "ideal" diye tanımlanan düzlemde ele alır.

Diyalektik materyalist felsefe ile idealist felsefe birbirine temelden zıt olsa da; diyalektik materyalizm "ahlâkî idealizm"i ele alış şekliyle idealist felsefe ile nispi bir yakınlaşma içinde yer alır.